Quan Hệ Cổ Đông

Thông tin liên quan đến Cổ Đông của công ty sẽ được cập nhật tại đây.

                2017

Thông báo họp đại hội cổ đông năm 2017 (ngày 18/03/2017)

Thông báo V/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và chia cổ tức năm 2016 (ngày 10/03/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Nguyễn Quang Toản (ngày 24/01/2017)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Vidipha năm 2016 (ngày 20/01/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Kiều Hữu (ngày 11/01/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Quang Toản (ngày 05/01/2017)

2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 21/12/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Kiều Hữu (ngày 20/12/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ngày 29/11/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch Kiều Hữu (ngày 25/11/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (ngày 23/11/2016)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 (ngày 09/11/2016)

Thông Báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Thị Phương Mai (ngày 08/11/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Thị Lữ (ngày 08/11/2016)

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Kiều Hữu (ngày 02/11/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu Công đoàn công ty Vidipha (ngày 02/11/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan (ngày 26/10/2016)

Thông tin hỗ trợ giao dịch mua bán cổ phiếu Vidipha (ngày 29/09/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (ngày 01/09/2016)

Báo cáo tài chính quý 02/2016 Cty Vidipha (ngày 29/08/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (ngày 25/08/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (ngày 23/07/2016)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (ngày 21/07/2016)

 

Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua ESOP (ngày 20/06/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (ngày 17/06/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ  phiếu của người có liên quan. (ngày 17/06/2016)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu cho người lao động (ngày 10/06/2016)

Nghị quyết ĐHCĐ 2016 (ngày 26/04/2016)

Báo cáo tài chính quý I- 2016 (ngày 26/04/2016)

Biên bản ĐHCĐ năm 2016 (ngày 26/04/2016)

Điều lệ niêm yết công ty Vidipha- Sửa đổi theo NQ 23-04-2016 (ngày 26/04/2016)

Thông báo nhận cổ tức năm 2016 (ngày 26/04/2016)

Bổ sung tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 21/04/2016)

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 12/04/2016)

Báo cáo thường niên năm 2015 (ngày 06/04/2016)

Thư mời đại hội cổ đông năm 2016 (ngày 01/04/2016)

Thông báo điều chỉnh ngày nhận cổ tức đợt 02/2015 (ngày 18/03/2016).

Thông báo chốt danh sách cổ đông để : Chi trả cổ tức đợt 2/2015 và Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 17/03/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty (ngày 29/01/2016)

5

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ngày 10/12/2015)

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (ngày 23/11/2015)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (ngày 19/11/2015)

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. (ngày 17/11/2015)

Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (14/08/2015)

Mẫu đề nghị nhượng quyền mua (14/08/2015)

Mẫu giấy đăng ký mua chứng khoán (14/08/2015)

Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán (ngày 10/08/2015)

Thông báo phát hành cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1-2015   (ngày 10/08/2015)

Báo cáo tài chính quý II năm 2015  (ngày 10/08/2015)

Bảng báo bạch công ty Vidipha (ngày 10/08/2015)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm (22/07/2015)

Báo cáo tài chính quý I năm 2015 (ngày 19/05/2015)

Điều lệ niêm yết công ty Vidipha- sửa đổi theo NQ 11-04-2015 (ngày 14/04/2015)

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức  (ngày 14/04/2015)

Thông báo nhận cổ tức năm 2014 (14/04/2015)

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015. (ngày 13/04/2015)

Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015. (ngày 13/04/2015)

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. (ngày 13/04/2015)

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015  (31/03/2014)

Báo cáo thường niên Cty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA năm 2014. (30/03/2015)

Báo cáo tài chính văn phòng (công ty mẹ) năm 2014 (27/03/2015)

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 (27/03/2015)

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 25/03/2015)

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dư Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và chia cổ tức 2014 (ngày 20/03/2015)

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 20%(ngày 18/03/2015)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Vidipha 2014 (ngày 19/01/2015)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiều của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Sơn (ngày 11/10/2014)

Báo cáo tài chính quý 3- 2014 (ngày 11/10/2014)

Thông báo hỗ trợ giao dịch cổ phiếu (06/09/2014)

Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h (ngày 26/08/2014)

Báo cáo tài chính quý 2/2014 (ngày 12/08/2014)

Báo cáo tình hình quản trị công ty Vidipha 6 tháng đầu năm 2014 (ngày 23/07/2014)
Báo cáo tài chính quý I- 2014 (ngày 13/05/2014)
Thông báo v/v chia cổ tức 2013 (ngày 10/04/2014)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 (ngày 07/04/2014)
Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2014(ngày 7/01/2014)
Thông báo chữ ký Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc.
Báo cáo thường nhiên 2013.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2014
Báo cáo tài chính công ty Vidipha
Báo cáo tài chính tổng hợp công ty Vidipha
Chương trình đại hội cổ đông thường niên.
Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông.
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông.
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông.
2013
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham gia Đại Hội Cổ Đông năm 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu
Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu
Nghị quyết HDQT thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu
Báo Cáo Tài Chánh Quý 2 năm 2013
Nghị Quyết Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Vốn
Công Bố Thông Tin Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Vốn
Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Lấy Ý Kiến
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty VIDIPHA 6 Tháng Đầu Năm 2013
Báo Cáo Tài Chính quý I-2013
Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Cho Cán Bộ Chủ Chốt.
Nghị Quyết ĐHCĐ 2013
Một số hình ảnh Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2012  
Thông Báo nhận cổ tức 2012
Báo cáo kiểm toán 2012- Công ty Mẹ
Báo Cáo Kiểm Toán 2012- Công ty Vidipha
Tài liệu báo cáo ĐHCĐ 2013
Chương trình và Thư mời ĐHCĐ 2013
Thông báo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ lần 3
Thông báo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ lần 2
Thông báo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ
2012
Báo Cáo Tài Chính quý III năm 2012 (01/11/2012)
Báo Cáo Tài Chính quý II năm 2012 (20/08/2012)
Báo Cáo Tài Chính quý I năm 2012 (01/06/2012)
Giới thiệu chữ ký mới của Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng (19/04/2012)
Thông báo về việc chi trả cổ tức 2011 (13/04/2012)
Điều Lệ niêm yết Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA (11/04/2012)
Báo cáo tài chính Cty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA-Trụ sở chính Tp.HCM (10/04/2012)
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2012. (09/04/2012)
Một số hình ảnh Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2012 (09/04/2012)
Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông 2012. (05/04/2012)
Báo cáo Đại Hội Cổ Đông 2012 (03/04/2012)
Báo cáo kiểm toán tổng hợp 2011  (02/04/2012)
Thư Mời Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012. (14/03/2012)