Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
18 khách & 0 thành viên trực tuyến

Thông báo họp đại hội cổ đông năm 2017

THÔNG BÁO
V/v Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

  1. Thời gian tổ chức Đại hội : 08h00 ngày 22 tháng 04 năm 2017.
  2. Địa điểm tổ chức Đại hội : Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
  3. Thành phần tham dự Đại hội : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2016 có quyền tham dự Đại hội.
  4. Nội dung đại hội :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012-2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017-2022).

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2016, Báo cáo tài chính

năm 2016 đã kiểm toán, Tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ III (2012-2017); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017-2022).

- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2012-2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017-2022).

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

- Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022).

- Một số nội dung khác.

  1. Đăng ký tham dự đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước 16 giờ ngày 14/4/2017.

(có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website của Công ty).

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS được đăng tải trên website của Công ty. Vui lòng gởi hồ sơ bản chính về Công ty trước 16 giờ ngày 10/04/2017 (nếu có). Sau thời gian này, hồ sơ ứng cử, đề cử xem như không hợp  lệ. (Khoản  3,  Điều  8  và  Khoản  1  Điều  11  Thông  tư  155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông được đăng tải trên Website Công ty theo quy định và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

  1.  Chia cổ tức năm 2016:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2016 : 23/03/2017.

+ Ngày dự kiến chia cổ tức năm 2016 : thứ hai – 02/05/2017.

+ Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 20% trên mệnh giá, tương đưong 2.000 đồng/cổ phần.

(Để thuận lợi cho cổ đông đến nhận cổ tức, Công ty sẽ có thông báo cụ thể thời gian, địa điểm nhận cổ tức trên website công ty ngay sau khi Đại hội thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016).

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền). Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017.

                                                                                     TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                       ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

Tài liệu đại hội cổ đông.