01 02 03 04 05

a) Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng.
Công ty hiện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP-WHO, được Cục Quản Lý Dược Việt Nam cấp giấy chứng nhận thực hành sản xuất thuốc tốt (theo giấy chứng nhận số 14/2004/CN-QLD cấp ngày 29/07/2004 và có giá trị trong 02 năm kể từ ngày ký) chứng nhận Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha đạt yêu cầu "Thực hành sản xuất thuốc tốt", và "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc".
Đối với các sản phẩm là hàng nhượng quyền và sản phẩm xuất khẩu, Công ty cũng đáp ứng được những yêu cầu về tiêu chuẩn của các nhà sản xuất nhượng quyền và các nhà nhập khẩu.
b) Kiểm tra chất lượng trên quy trình sản xuất.
Đường đi của mẫu kiểm tra được thực hiện theo sơ đồ sau:

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI CỦA MẪU

c) Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Công ty có Phòng QC (Quality control) phụ trách riêng về kiểm nghiệm chất lượng. Bộ phận này quản lý phòng Lab (kiểm nghiệm), có nhiệm vụ thực hiện kiểm nghiệm toàn bộ từ nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm ở các phân xưởng sản xuất và kho dựa trên tiêu chuẩn sản xuất đã ban hành và áp dụng tại Công ty.
Ngoài ra để bảo đảm chất lượng của cả quá trình từ sản xuất, tồn trữ đến tiêu thụ, Công ty còn có Phòng QA (Quality assurance), chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu GMP, đảm bảo cho mọi sản phẩm sản xuất tại Công ty khi đưa ra thị trường phù hợp với yêu cầu về mặt chất lượng. Bên cạnh đó, Phòng QA còn tham gia và phụ trách trong công tác đào tạo, huấn luyện cho CBCNV về tiêu chuẩn GMP cũng như là về Quy trình thao tác chuẩn (SOP)...