Tin đã đăng trên trang chủ.

Thông tin liên quan đến công ty sẽ được đăng tải ở đây..

Tin cũ hơn:

Thông Báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Thị Phương Mai (ngày 08/11/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Thị Lữ (ngày 08/11/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu Công đoàn công ty Vidipha (ngày 02/11/2016)

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Kiều Hữu (ngày 02/11/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan (ngày 26/10/2016)

Thông tin hỗ trợ giao dịch mua bán cổ phiếu Vidipha (ngày 29/09/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (ngày 01/09/2016)

Công ty VIDIPHA tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (ngày 29/08/2016)

Báo cáo tài chính quý 02/2016 Cty Vidipha (ngày 29/08/2016)

Thông báo thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16  (ngày 13/08/2016)

Thông báo về việc thuốc Amoxycilin 500mg và Cephalexin 500mg của công ty Vidipha bị làm giả. (ngày 18/12/2015)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (ngày 25/08/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (ngày 23/07/2016)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (ngày 21/07/2016)

Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua ESOP (ngày 20/06/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (ngày 17/06/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ  phiếu của người có liên quan. (ngày 17/06/2016)

Nghị quyết ĐHCĐ 2016 (ngày 26/04/2016)

Báo cáo tài chính quý I- 2016 (ngày 26/04/2016)

Biên bản ĐHCĐ năm 2016 (ngày 26/04/2016)

Điều lệ niêm yết công ty Vidipha- Sửa đổi theo NQ 23-04-2016 (ngày 26/04/2016)

Thông báo nhận cổ tức năm 2016 (ngày 26/04/2016)

Bổ sung tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 21/04/2016)

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 12/04/2016)

Báo cáo thường niên năm 2015 (ngày 06/04/2016)

Thư mời đại hội cổ đông năm 2016 (ngày 01/04/2016)

Báo cáo tài chính văn phòng công ty Vidipha năm 2015 (ngày 29/03/2016)

Báo cáo tài chính tổng hợp công ty Vidipha năm 2015 (ngày 29/03/2016)

Thông báo điều chỉnh ngày nhận cổ tức đợt 02/2015 (ngày 18/03/2016).

Thông báo chốt danh sách cổ đông để : Chi trả cổ tức đợt 2/2015 và Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 17/03/2016)
Thông báo mẫu mã thuốc Amoxycilin 500mg chai 200 viên mới. (ngày 29/02/2016)
Báo cáo tình hình quản trị công ty (ngày 29/01/2016)
Năm 2015
Thông báo về việc thuốc Amoxycilin 500mg và Cephalexin 500mg của công ty Vidipha bị làm giả. (ngày 18/12/2015)
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ngày 10/12/2015)
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (ngày 23/11/2015)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (ngày 19/11/2015)
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. (ngày 17/11/2015)
Đính chính thông tin liên quan đến mặt hàng Cephalexin 500mg. (ngày 06/10/2015)
Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (14/08/2015)
Mẫu đề nghị nhượng quyền mua (14/08/2015)
Mẫu giấy đăng ký mua chứng khoán (14/08/2015)
Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán (ngày 10/08/2015)
Thông báo phát hành cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1-2015 (ngày 10/08/2015)
Báo cáo tài chính quý II năm 2015  (ngày 10/08/2015)
Bảng báo bạch công ty Vidipha (ngày 10/08/2015)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm (22/07/2015)
Báo cáo tài chính quý I năm 2015 (ngày 19/05/2015)
Điều lệ niêm yết công ty Vidipha- sửa đổi theo NQ 11-04-2015 (ngày 14/04/2015)
Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức  (ngày 14/04/2015)
Thông báo nhận cổ tức năm 2014 (ngày 14/04/2015)
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015. (ngày 13/04/2015)
Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015. (ngày 13/04/2015)
Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. (ngày 13/04/2015)
Báo cáo thường niên Cty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA năm 2014. (30/03/2015)
Báo cáo tài chính văn phòng (công ty mẹ) năm 2014 (27/03/2015)
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 (27/03/2015)
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 25/03/2015)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dư Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và chia cổ tức 2014 (ngày 20/03/2015)
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 20%(ngày 18/03/2015)
Năm 2014
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiều của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Sơn (ngày 11/10/2014)
Báo cáo tài chính quý 3- 2014 (ngày 11/10/2014)
Thông báo về việc giao dịch của cổ đông nội bộ. (ngày 16/10/2014)
TThông báo hỗ trợ giao dịch cổ phiếu (06/09/2014)
Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h (ngày 26/08/2014)
Báo cáo tài chính quý 2/2014 (ngày 12/08/2014)
Công ty Vidipha vinh dự đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" (ngày 09/08/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty Vidipha 6 tháng đầu năm 2014 (ngày 23/07/2014)
Báo cáo tài chính quý I- 2014 (ngày 13/05/2014)
Thông báo v/v chia cổ tức 2013 (ngày 10/04/2014)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014(ngày 07/04/2014)
Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2014(ngày 7/01/2014)
Thông báo khuyến mãi lễ 30/4 và 1/5 (ngày 01/04/2014)
Thông báo chữ ký Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc (ngày 31/03/2014)
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc. (ngày 31/03/2014)
Báo cáo thường nhiên 2013 (ngày 31/03/2014)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2014 (ngày 26/03/2014)
Báo cáo tài chính công ty Vidipha (ngày 26/03/2014)
Báo cáo tài chính tổng hợp công ty Vidipha (ngày 26/03/2014)
Biểu mẫu đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2014 (ngày 18/03/2014)
Thông báo về ngày cuối cùng đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2014( ngày 06/03/2014)
Thông báo v/v đăng ký lưu ký cổ phiếu (ngày 25/02/2014)
Thông báo khuyến mãi xuân 2014 (ngày 14/01/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (ngày 14/01/2014)
Năm 2013
Thông báo kiểm toán 2013 ngày 31/12/2013
Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu nội bộ ngày 26/11/2013
Báo Cáo Tài Chánh Quý 3 năm 2013 ngày 18/11/2013
Thông báo thay đổi vốn điều lệ ngày 11/11/2013
Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu ngày 4/11/2013
Nghị quyết HDQT thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu ngày 4/11/2013