TIN TỨC NỔI BẬT
  • Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
  • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  • ĐH Đồng cổ đông Vidipha bất thường năm 2021
  • #
  • Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
19-04-2022

Báo cáo giao dịch Nguyễn Thị Hậu

28-06-2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

15-08-2022

Báo cáo tài chính soát xét bán niên.

15-08-2022

Giải trình biến động kết quả kinh doanh soát xét bán niên.

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI