SỰ KIỆN NỔI BẬT
  • 02-03-2023

Thành lập chi hội dược học lâm thời

Thành lập chi hội dược học lâm thời

  • 16-09-2022

Thông báo về việc thay đổi chức danh của cán bộ.

Thông báo về việc thay đổi chức danh của cán bộ.

  • 28-06-2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

  • 28-04-2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  • 28-01-2022

ĐH Đồng cổ đông Vidipha bất thường năm 2021

ĐH Đồng cổ đông Vidipha bất thường năm 2021

  • 28-01-2022

Tổng kết năm 2021

Tổng kết năm 2021

  • 28-10-2021

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025